Archive for February, 2012

Uppdaterad lista på landstingsriktlinjer ang vård för papperslösa

Bristen på nationell reglering av vård för papperslösa har gjort att många landsting formulerat egna regler och riktlinjer i frågan. Hösten 2009 gjorde jag en sammanställning och sammanfattning av de då existerande policyerna som antagits i landstingen. Sedan dess har flera landsting antagit nya eller reviderade riktlinjer, och detta är en uppdatering av den tidigare sammanställningen. Ytterligare information kan också hittas i den Rättighetsrapport som Kerstin Sandberg och Malin Fryknäs publicerade 2010.

Kortfattat kan sägas att alla landsting utom Kalmar, Västmanland, Jämtland och Gotlands kommun har klargjort vad som gäller för papperslösa inom deras landsting. Riktlinjerna skiljer sig åt i både innehåll och hur detaljerade de är. Detaljerna är viktiga särskilt när det gäller sekretess, journalföring och registrering, då osäkerhet i dessa steg kan leda till att man av misstag lämnar ut information till exempelvis Migrationsverket. Instruktioner för journalföring och registrering är extra viktigt när det gäller papperslösa då de inte har person-eller samordningsnummer och dessa rutiner kan vara okända för receptionspersonalen. Journalföring och registrering är också viktigt för patientsäkerheten, och för att avdelningen eller kliniken ska kunna få ersättning för vård som inte patienten kan betala.

För närvarande är det Sörmlands landsting som gått längst i sina regionala riktlinjer, och erbjuder både asylsökande och papperslösa vård på samma villkor som landstingets medlemmar. De flesta landsting har riktlinjer som anger att papperslösa ska ha tillgång till motsvarande “vård som inte kan anstå”, antingen till vårdens verkliga kostnad, eller till samma avgifter som för asylsökande. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har länge haft mycket detaljerade och genomtänkta regler och instruktioner till vårdgivarna, och deras modell har stått modell för många landstingsriktlinjer.

Rosengrenska kliniken har länge försett papperslösa patienter med en papperskopia av Sahlgrenskas riktlinjer när de ska gå till sjukhuset. På detta sätt kan man försäkra sig om att personen som tar emot på sjukhuset vet om gällande regler och rutiner. Det gör mottagandet smidigare, och ger en viss trygghet till patienten. Utöver en sammanfattning och översikt över landstingens riktlinjer så har jag därför samlat alla de regionala riktlinjer, tillämpningsanvisningar och annan information från landstingen jag har tillgång till. I vissa fall är det ett pressmeddelande, ett utdrag av ett protokoll eller som i Västmanlands fall en landstings plan som uttrycker landstingets syn på hur man förhåller sig till vård för papperslösa. Kontakta gärna mig om du känner till eller har tillgång till fler eller nyare riktlinjer, så kan jag uppdatera sammanställningen.

Sammanfattning och sammanställning av landstingsriktlinjer 2012

Landstinget Blekinges regelbok och uppdragsbeskrivning
Landstinget Dalarna Tillämpningsanvisningar papperslösa flyktingar
Gävleborgs tillämpningsanvisningar angående vård för papperslösa
Halland Vården av papperslösa flyktingar
Jönköping Hälso- och sjukvård till gömda/papperslösa personer
Jönköping – Vård av personer från andra länder
Kronoberg – information från landstingets hemsida
Norrbotten Utdrag ur Landstingsstyrelsens protokoll
Sahlgrenska Universitetssjukhusets riktlinjer
Region Skånes policy och riktlinjer gällande vård för personer från andra länder
Stockholm Riktlinjer för omhändertagande av papperslösa eller gömda flyktingar på vårdinrättningar
Sörmland landstingsstyrelse Protokollutdrag
Sörmlands landsting Hälso- och sjukvård till asylsökande och papperslösa (ej uppdaterad)
Uppsala Riktlinjer avseende administrativ hantering samt
Uppsala Ekonomirutiner avseende självbetalande patienter
Västmanlands landstingsplan
Västernorrlands län Rutin för hälso och sjukvård till papperslösa/gömda
Västerbottens landsting beslut och tillämpningsanvisningar
Västragötalandregionen – Vård till asylsökande och gömda/papperslösa flyktingar
Örebro läns landstings avgiftshandbok
Landstinget i Östergötland Sjukvård för asylsökande och papperslösa (länk)

Advertisements

test

still testing

Advertisements