Posts Tagged 'Sverige'

Så till slut… / Finally

Avhandlingen är färdigskriven och har kommit från tryckeriet. Den är väldigt fin tycker jag. Disputationen äger rum den 8 juni kl 10.15 i Uppsala Universitetshus, Sal IV. Opponent är Yasmin Gunaratnam, Senior Lecturer i sociologi vid Goldsmiths, University of London.

Avhandlingen heter Presenting the Absent: An account of undocumentedness in Sweden och finns här att ladda ned i fulltext. Här finns också den svenska sammanfattningen, inklusive förord, innehållsförteckning och bibliografi.  Pressmeddelandet om avhandlingen som skickades ut den 18 maj finns här.

 

I am finally done with my thesis. It has arrived from the printing house and I am very happy with it. The defence takes place on the 8th of June, 10.15 a.m. at Uppsala University main building, in room IV. The opponent is Yasmin Gunaratnam, Senior Lecturer in Sociology at Goldsmiths, University of London.

The title of the thesis is Presenting the Absent: An account of undocumentedness in Sweden and can be downloaded in fulltext here. The press release that was published on the 18th of May can be found here.

Advertisements

A post in Swedish om landstingens riktlinjer angående vård för papperslösa

Update: Sammanställningen är nu uppdaterad med information om lokala riktlinjer vid Varbergs sjukhus.

De flesta av Sveriges landsting har tagit upp frågan om vård för papperslösa, och en stor andel av dessa har antagit någon form av lokal policy i frågan. Många landsting har samarbetat på olika sätt och hämtat inspiration från andras riktlinjer, men ändå är bilden ganska fragmenterad. En del av mitt avhandlingsarbete handlar just om hur landstingen har hanterat frågan, administrativt och politiskt, men även praktiskt, och för att få en tydligare bild av hur det ser ut i de olika landstingen har jag gjort en sammanställning av de riktlinjer och tillämpningsanvisningar som landstingen antagit såhär långt. Det ska påpekas att flera landsting just nu är i begrepp att ta beslut om policyer och en del av denna information kan därför komma att ändras relativt snart.

Sammanställningen baseras på läsning av policydokument, landstingsstyrelse- och landstingsfullmäktigeprotokoll samt främst telefonintervjuer men även mailkontakt med utredare av frågan, men i de fall frågan inte utretts, landstingsråd med ansvar för sjukvårdsfrågor, samt personer med ansvar för asylsjukvård, vårdval eller ekonomi och patientavgifter. De frågor som ställts handlar främst om vad man har för policy, om man tagit fram praktiska tillämpningsanvisningar, hur information om dessa kommunicerats till verksamheterna, och var man inhämtat information i frågan.

Sammanfattningsvis kan sägas att alla landsting utom Jämtland och Gotland tagit upp frågan, och av de som tagit upp frågan har alla utom Kalmar och Västmanland formulerat något slags dokument angående papperslösas tillgång till vård. Dessa dokument kan utifrån sitt innehåll delas upp i tre grupper: de som ”förtydligat lagen”, de som har utvidgat akut vård till att också omfatta ”omedelbart nödvändig vård” samt de som inkorporerat papperslösa i gruppen asylsökande. Den sista gruppen kan vidare delas upp i två grupper där den ena skiljer på ”gömda” och ”andra papperslösa”. Kartan nedan ger en överblick över situationen i de olika landstingen.

landstingens riktlinjer

Landstingen indelade utifrån riktlinjer angående vård för papperslösa, per oktober 2009

Utöver skillnaderna i policy skiljer sig landstingen åt i hur detaljerad man varit i tillämpningsanvisningar samt hur kommunicerat beslutet till verksamheterna. Vissa landsting har tagit fram mycket detaljerade tillämpningsanvisningar för att säkerställa att man inrättat fungerande rutiner och att personalen har kunskap om dessa. På några håll har man ordnat utbildningar för berörd personal eller tagit upp frågan inom ramen för befintlig vidareutbildning trots att ingen policy antagits.

Sammanställningen finns att ladda ned här:

Vård för papperslösa i Sverige

Alla befintliga riktlinjer och tillämpningsanvisningar om vård för papperslösa finns att ladda ned här:

Västragötalandsregionen riktlinjer
Västernorrland protokollutdrag
Västerbotten tillämpningsanvisningar
Stockholm riktlinjer
Sörmland riktlinjer
Skåne Tillämpningsanvisningar
Skåne policy
Sahlgrenska riktlinjer
Norrbotten protokollutdrag
Östergötland riktlinjer

Update: OBS!! Fler riktlinjer finns här!


test

still testing

Advertisements